Integritetspolicy

Women for Leaders integritetspolicy

Bakgrund

När Women for Leaders (”vi/oss”) bedriver vår verksamhet, behandlar vi information om våra medlemmar, potentiella medlemmar samt personer som besöker vår hemsida (”du/dig”). Sådan information utgör personuppgifter och vi är måna om att upprätthålla tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och din integritet.
Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka principer som iakttas vid behandling av personuppgifter inom Women for Leaders verksamhet, förklara vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilken rättslig grund som behandlingen grundas på, vart och till vilka personuppgifterna kan komma att lämnas ut samt våra skyldigheter och dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifterna.
Hur personuppgifter får behandlas framgår av lag. Dataskyddsförordningen (som också kallas ”GDPR” efter den engelska benämningen ”General Data Protection Regulation”) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter då nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.
GDPR syftar till att skydda människors personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter och innehåller därför ett antal principer och detaljerade bestämmelser som den som behandlar personuppgifter ska ta hänsyn till. En viktig del av integritetsskyddet är att den vars personuppgifter behandlas har rätt att få information om behandlingen.

VIKTIGA BEGREPP
En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, fotografi, IP-adress, bankkontonummer, lokaliseringsdata och uppgift om hälsa.
Behandling av personuppgifter innefattar varje åtgärd som man vidtar med personuppgifterna, oberoende av om de utförs automatiserat (dvs. med hjälp av IT-tekniska hjälpmedel) eller inte, t.ex. insamling, registrering, bearbetning, organisering, strukturering, läsning, användning och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Registrerad är en identifierad eller identifierbar, fysisk person.
Principer för personuppgiftsbehandling
I artikel 5 GDPR uppställs grundläggande principer för all personuppgiftsbehandling. Vi behandlar personuppgifter i ljuset av principerna om personuppgiftsbehandling.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Women for Leaders är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och kan kontaktas via 0707-733204 eller admin@womenforleaders.com.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilka ändamål

Behandling av personuppgifter avseende dig som är medlem i Women for Leaders Network

Personuppgifter som vi behandlar

De kategorier av personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress, länk till LinkedIn-profil, samt andra personuppgifter som kan förekomma i ostrukturerat material.
Ändamål med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är att administrera medlemskapet i Women for Leaders Network samt att marknadsföra Women for Leaders verksamhet genom t.ex. nyhetsbrev.
Rättslig grund för behandlingen
Nödvändig för att fullgöra ett avtal. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med den registrerade i enlighet med villkoren för medlemskap i Women for Leaders Network.
Berättigat intresse. Intresset av att kunna kontakta medlemmar i Women for Leaders Network för att marknadsföra våra tjänster.

Lagringsperiod

Vi eftersträvar lagringsminimering, men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

Behandling av personuppgifter avseende dig som är anmäld till Women for Leaders ledarskapsprogram

Personuppgifter som vi behandlar

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, tidigare arbetslivserfarenhet, telefonnummer, yrkesroll, arbetsplats samt andra personuppgifter som kan förekomma i ostrukturerat material.

Ändamål med behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att administrera ansökan till Women For Leaders ledarskapsprogram samt att använda uppgifterna för marknadsföring genom t.ex. nyhetsbrev.

Rättslig grund för behandlingen

Nödvändig för att fullgöra ett avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med den registrerade avseende Women for Leaders ledarskapsprogram.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna kontakta deltagare i Women for Leaders Ledarskapsprogram för att marknadsföra våra tjänster.

Lagringsperiod

Vi eftersträvar lagringsminimering, men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

Behandling av personuppgifter avseende dig som deltar i podcasten ”Karriärpodden”

Personuppgifter som vi behandlar

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, bild och ljud samt andra personuppgifter som kan förekomma i ostrukturerat material.

Ändamål med behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att administrera genomförandet av podcasten samt att marknadsföra Women for Leaders verksamhet.

Rättslig grund för behandlingen

Nödvändig för att fullgöra ett avtal. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med den registrerade avseende deltagande i podcasten.

Berättigat intresse. Intresset av att kunna administrera och marknadsföra vår podcast.
Lagringsperiod
Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

Behandling av personuppgifter avseende dig som besöker vår hemsida

Personuppgifter som vi behandlar

De kategorier av personuppgifter som behandlas är IP-adresser, cookies och andra identifierare t.ex. tracking-tjänster.

Ändamål med behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att säkerställa teknisk funktionalitet, tillhandahålla och utvärdera hemsidan samt kartlägga våra intressenter.

Rättslig grund för behandlingen

Berättigat intresse. Intresset av att kunna tillhandahålla och utvärdera vår hemsida och säkerställa teknisk funktionalitet.
Lagringsperiod

Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

Behandling av personuppgifter avseende dig som söker tjänst via Women for Leaders rekryteringstjänster

Personuppgifter som vi behandlar

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, yrke, titel, utdrag från belastningsregister och annan bakgrundskontroll samt andra personuppgifter som kan förekomma i ostrukturerat material.

Ändamål med behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera rekryteringsuppdrag som Women for Leaders arbetar med för uppdragsgivares räkning.

Rättslig grund med behandlingen

Berättigat intresse. Intresset av att administrera rekryteringsuppdrag som Women for Leaders arbetar med för uppdragsgivares räkning.

Samtycke. Vi inhämtar samtycke innan bakgrundskontroll görs.

Lagringsperiod

Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.
från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som lämnas av medlemmar och kontaktpersoner hos företag som gör intresseanmälan till våra program. Vid rekrytering lämnas personuppgifter av den registrerade själv i en ansökan eller inhämtas av oss som ett första steg i rekryteringen. I rekryteringsprocesser inhämtar vi även bakgrundsinformation om sökanden efter lämnat samtycke.
Uppgifter som lagras om besökare på vår hemsida är uppgifter som den som besöker hemsidan lämnar via sitt elektroniska hjälpmedel, t.ex. dator eller smartphone.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Personuppgifterna kan för ovan ändamål komma att lämnas ut till andra företag med vilka vi samarbetar med (t.ex. kunder, leverantörer och andra samarbetspartners).
dina rättigheter

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med samtycke som rättslig grund har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära att få ta del av vilka personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas inklusive att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att personuppgifter raderas om de t.ex. inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas. Rätten till radering gäller dock inte om vi behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas om du t.ex. anser att personuppgifterna är felaktiga eller de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas.

Rätt att invända mot behandlingen

Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse. Vi får då endast fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen.

Du har dock alltid rätt att rikta invändningar mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring genom t.ex. nyhetsbrev. Om du invänder mot behandlingen och meddelar att du inte längre vill ha våra nyhetsbrev får vi inte längre behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att begära att få ut personuppgifter som behandlas automatiserat i ett strukturerat format och få dem flyttade till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill göra gällande dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta oss enligt punkt 4 ovan.

Vad kan du göra om du vill lämna klagomål?

För det fall du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med dataskyddsförordningen ber vi dig i första hand att kontakta oss, se kontaktuppgifter under punkt 4 ovan, så att vi får möjlighet att åtgärda eventuella felaktigheter.
Du har dock alltid möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas av oss i strid med dataskyddslagstiftningen.

Allmänna villkor – Medlemskap.